Moulin Huet Bay (Guernsey)

Moulin Huet Bay (Guernsey)

Moulin Huet Bay in Art:

Collines autour de la baie de Moulin Huet, Guernesey (1883)Renoir, Auguste (1841-1919)
Collines autour de la baie de Moulin Huet
1883
Metropolitan Museum of Art, New York

 

 

Moulin Huet Bay, Guernesey (c 1883)Renoir, Auguste (1841-1919)
Moulin Huet Bay, Guernesey
c.1883
National Gallery, London

 

 

See also:

• Guernsey (UK)