Trois femmes tahitiennes (1896)

Trois femmes tahitiennes (1896)

Gauguin, Paul (1848-1903)

Trois femmes tahitiennes (Three Tahitian Women)
1896
Oil on canvas, 24.4 x 43.2 cm
Metropolitan Museum of Art, New York

Trois femmes tahitiennes (1896-d-1)

Trois femmes tahitiennes (1896-d-2)

Trois femmes tahitiennes (1896-d-3)

Trois femmes tahitiennes (1896-d-4)

See also:

• Tahiti (French Polynesia)