Zorba the Greek (1964)

Alexis Zorbas (original title)

Director: Michael Cacoyannis
Producer: Michael Cacoyannis
Screenplay: Michael Cacoyannis
Based on: Zorba the Greek by Nikos Kazantzakis
Genre: Comedy | Drama
Music: Mikis Theodorakis
Country: Greece | United Kingdom
Language: English | Greek
Studio: 20th Century Fox | Finos Film
Release date: 1964
Running time: 142 minutes

Anthony Quinn (1915-2001)
as Alexis Zorba

Alan Bates (1934-2003)
as Basil

Irene Papas (1926-2022)
as Widow

Lila Kedrova (1918-2000)
as Madame Hortense

Yorgo Voyagis (1945)
as Pavlo

See also:

• Theodorakis, Mikis (1925-2021): Zorba’s Dance (1964)