La gara tra Apollo e Marsia (c.1545)

Tintoretto, Jacopo (1518-1594)

La gara tra Apollo e Marsia (The Contest between Apollo and Marsyas)
c.1545
Oil on canvas, 139.7 x 240 cm
Wadsworth AtheneumHartford