Tag: bean

II mangiafagioli (1584-1585)

Carracci, Annibale (1560-1609) II mangiafagioli (The Bean Eater) 1584–1585 Oil on panel, 57 x 68 cm Galleria Colonna, Roma Compare: Carracci, Annibale (1560-1609) Mangiafagioli c.1582–1583 Allentown Art Museum, Allentown    

Mangiafagioli (c.1582-1583)

Carracci, Annibale (1560-1609) Mangiafagioli (Bean Eater) c.1582–1583 Oil on canvas, 69.53 x 88.26 cm Allentown Art Museum, Allentown Compare: Carracci, Annibale (1560-1609) II mangiafagioli 1584–1585 Galleria Colonna, Roma