Tag: Romaine Lacaux

Romaine Lacaux

Romaine Lacaux in Art: Renoir, Pierre-Auguste (1841-1919) Portrait de Romaine Lacaux 1864 Cleveland Museum of Art, Cleveland